Regulamin

Regulamin sklepu Internetowego „www.izpol.pl
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu Internetowego "Izpol" oraz wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.


Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Sklep Internetowy " Izpol " dostępny pod adresem 
http://www.izpol.pl jest własnością firmy IZPOL Sp.j Maria Buchert Ewa Wadoń, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 261 60-104 Poznań numer NIP: 779-00-21-772, REGON: 632193277 (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000091070 ) (dalej: Izpol lub Sprzedawca).

1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1.1.Sklep "Izpol" prowadzi sprzedaż tkanin oraz dodatków krawieckich.
Witryna umożliwia składanie zamówień oraz rezerwacji na towar wyszczególniony na stronie www.izpol.pl

2. KUPUJĄCY
2.1. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).
2.3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.4. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3. PRODUKTY
3.1.Wszystkie towary oferowane w sklepie" Izpol " są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
3.2. Towar sprzedawany jest na metry bieżące, kupony lub sztuki. Minimalna ilość zamówionego towaru nie może być mniejsza niż 0.10 m.b. , jeden kupon tkaniny lub jedna sztuka.

4.CENY
4.1. Wszystkie ceny podane na stronach Internetowych "Izpol" są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem.
4.2. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu.
4.3. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

5. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

5.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie Internetowym „Izpol” wystawiane są zgodnie z  
 art. 106b ustawy o VAT ustęp 5-7 (Dz. U. 2019 poz. 1751 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) paragony fiskalne lub paragony fiskalne z nr NIP  lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.z 2011, Nr 177, poz.1054 z późn. zm..) podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych ( z podaniem nazwy/firmy oraz NIP ) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

5.2 Jeśli klient nie złoży zamówienia z nr NIP , sprzedawca domyślnie wystawi paragon fiskalny , do którego nie będzie już możliwe wystawienie faktury.


6. ZAMÓWIENIA oraz CZASOWE REZERWACJE

6.1. Zamówienie oraz czasowe rezerwacje w sklepie Internetowym „Izpol” można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,
b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: 
sklep@izpol.pl.
6.2. Zamówienie o którym mowa w pkt 6.1.b. niniejszego regulaminu musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.
6.3. Sprzedawca przyjmuje zamówienie lub rezerwacje do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego lub rezerwowanego produktu w magazynie.
6.4.Zamówienia oraz rezerwacje realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia, rezerwacji w związku z czym zachęcamy do składania zamówień, rezerwacji przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia, rezerwacji.
6.5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz rezerwacji do realizacji następuje w ciągu max. 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego .
6.6. W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie obowiązywania rezerwacji.
6.7. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia lub rezerwacji do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie)
6.8.W przypadku nie dokonania p
łatności w przeciągu 5 dni od złożenia zamówienia, Sklep Izpol zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.


7. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

7.1. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia/rezerwacji Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 6  Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy „Izpol” a Klientem

8. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

8. 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

9. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
9.1. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 11:30 danego dnia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 1 dzień roboczy po uprzednim poinformowaniu Klienta.


10. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
10.1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na terenie Polski na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.

11. PŁATNOŚCI
11.1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia tj. „ za pobraniem”, przelewem na konto, za pośrednictwem płatności on-line lub w siedzibie firmy.
W przypadku zamówień zagranicznych Sklep” Izpol” akceptuje płatność przelewem na konto , kartą za pośrednictwem Revolut lub Google Apple Pay lub Microsoft Pay. Nie ma możliwości wysłania towaru za granicę z opcja „ za pobraniem”
11.2.Koszty wysyłek zagranicznych uzależnione są od cennika kraju, do którego towar jest wysyłany. W związku z tym, szczegółowe koszty wysyłki ustalane są indywidualnie, mailowo, lub telefonicznie i doliczane są do wartości zamówionego towaru. Wysyłki zagraniczne nie są objęte promocją darmowych wysyłek.


12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA , ZWROT TOWARU
12.1. Jeżeli kupujący dokonuje zakupu jako przedsiębiorca lub w imieniu przedsiębiorstwa, nie dotyczą go uprawnienia konsumenta określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.827).
12.2. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu” Izpol”, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 ( czternastu) dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy.
12.3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.
12.4.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. IZPOL Sp.j Maria Buchert Ewa Wadoń, ul. Głogowska 261, 60-104 Poznań NIP: 779-00-21-772, REGON: 632193277, KRS: 0000091070 , adres e-mail 
sklep@izpol.pl, fax: +48 61 8350786 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
12.5. W takiej sytuacji Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedawcy [
http://izpol.pl]. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Izpol prześle Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku ( pocztą elektroniczną).
12.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

12.7. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
12.8. Tkanina docinana z belki według preferencji klienta stanowi " rzecz służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb" w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W konsekwencji sprzedaży tego rodzaju produktu konsumentowi nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy.

13. ZWROT ŚRODKÓW PIENIĄŻNYCH ZA ZAKUPIONY TOWAR

Jeśli klient dokonuje odstąpienia od umowy , a :

13.1 Przesyłka towaru nie została jeszcze wykonana ( towar pozostaje fizycznie na stanie firmy Izpol Sp.J.) zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Państwa płatności ( łącznie z kosztami przesyłki) nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

13.2 Przesyłka towaru została dokonana ( towar fizycznie opuścił nasz magazyn) , zostaną zwrócone otrzymane od Państwa płatności wraz z kosztami transportu przesyłki w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia towaru do siedziby firmy Izpol Sp.J.

13.3.Odstąpienie od części zakupionego towaru :

13.3.1 W przypadku odstąpienia umowy zakupu części towaru, na który klient uzyskał rabat promocyjny wynikający z kwoty zakupu (np. 5% za 500 zł , 10 % za 1000 zł itp.) lub ilości zakupu ( np. 5% za 5 mt, 10% za 10 mt), a po jego zwrocie suma cen pozostałych towarów nie spełnia kryterium rabatu, firma Izpol Sp.J. wystawi nowy dowód zakupu na pozostawiony towar, a klient otrzyma zwrot pomniejszony o uzyskany wcześniej rabat.

13.4. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, niepokrojonym i niepoddanym obróbce technicznej i chemicznej. Jeśli towar zostanie odesłany w stanie pogorszonym lub zniszczonym, zastrzegamy sobie prawo do adekwatnego umniejszenia kwoty zwrotu.

13.5.Konsument winien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem dowody sprzedaży.

13.6. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy IZPOL SP.J. na adres jej siedziby.
13.7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

13.8. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE
14. 1.Towary oferowane w sklepie Internetowym "Izpol" są objęte rękojmią sklepu.
14.2. W przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.827).
14.3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
14. 4. W przypadku sprzedaży towarów konsumentowi:
a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową
b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru
c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem jednego roku od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy
14.5. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres firmy Izpol SP.J.
14.6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o żądaniu
obniżenia ceny albo o odstąpienia od umowy,
14.7. Oświadczenie o którym mowa w p.18.6. nie wiąże Sprzedawcy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
14.8. Jeżeli kupującym jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
14.9. W terminie czternastu dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia kupującego  Sprzedawca powinien udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia żądania oraz sposobu realizacji uprawnień wynikających z rękojmi.
14.10. W przypadku wyboru opcji obniżenia ceny, Sprzedawca proponuje obniżenie ceny w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
14.11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
14.12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
47.13.Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
14.14. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć za pośrednictwem Poczty Polskiej rzecz wadliwą do siedziby Izpol.
14.16. Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
14.17. Rękojmia nie obowiązuje gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
14.18. Różnice w odcieniu tkanin, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
15. 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń)
15.2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. 

15.3.Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
15.4. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
b) Jeśli klient wyrazi na to zgodę ( Newsletter - okienko „zapisz się” oraz przy założeniu aktywnego konta), w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep „Izpol”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest IZPOL Maria Buchert Ewa Wadoń sp.j. z siedzibą
w Poznaniu, ul. Głogowska 261, 60 - 104 Poznań, wpisany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000091070, którego akta rejestrowe przechowywane są
przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
1. Klient może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 
sklep@izpol.pl lub telefonując pod
numer: 516 019 759
15.5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na podstawie
zawartej umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
15.6.. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Klauzuli
informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, która dostępna jest na stronie
internetowej pod adresem 
www.izpol.pl/rodo.pdf

16.OPISY PRODUKTÓW
16.1.Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność firmy IZPOL.

16.2.Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z tej bazy danych.
16.3.Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej kopiowanie zdjęć i opisów jest niezgodne z prawem.
16.4.Wszystkie zdjęcia i opisy są własnością firmy Izpol Sp.j. i nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie. Kopiowanie opisów i zdjęć będzie egzekwowane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2006, Nr.90, poz.631 z późn. zm. ) bez odrębnego ostrzeżenia.


17. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

17.1. Informacje znajdujące się na stronach Internetowych sklepu 
www.izpol.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
17.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego

 

18. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

18.1.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

18.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

18.3.  Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

18.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)

 

Loading...